مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در قشم

 • دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد
 • دو نسخه اظهار نامه که توسط سرمایه گذار تکمیل شده و ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد
 • دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضاء رسیده باشد
 • تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ، مدیران و بازرسان ( در صورتیکه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
 • گواهی بانکی دال بر تادیه حداقل ۳۵ % سرمایه به یکی از بانکهای منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس ( در صورتیکه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است)
 • دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
 • ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه
 • چنانچه سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است

ثبت شرکت در قشم 01

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قشم

 • دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد 
 • دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد 
 •  دو نسخه اساسنامه شرکت با مسولیت محدود که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد 
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد
 • تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران شرکت ( در صورتیکه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
 • دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
 •  ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه

ثبت شرکت در قشم 02

مدارک لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری در قشم

 • دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین
 • ارائه مجوز فعالیت از سازمان
 • ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های ثبت به سازمان منطقه
No votes yet.
Please wait...