مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

 • مشاوره با مشاوران ثبت ملاصدرا
 • ارائه مجوز فعالیت
 • سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.
 • ارائه کلیه مدارک ثبتی به موسسه ثبت ملاصدرا
 • تائید اسم تجاری
 • در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید
 • برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد ) پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد
 • تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی
 • پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری
 • بررسی مدارک ثبتی ارائه شده
 • بررسی مدارک ثبتی ارائه شده  توسط کارشناسان ثبت ملاصدرا و اعلام نواقص به سرمایه گذار
 • شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت
 • مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد

تهیه پیش نویس آگهی تاسیس

 • ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت
 • درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه
 • اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر
 • ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه
 • ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار
 • ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز
 • ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی
No votes yet.
Please wait...